Formularz zgłoszeniowy na Puławskie Lato Bluesowe - XVII letnie warsztaty bluesowe


Proszę wypełnić formularz

Wpisanie informacji oznaczonych * jest obowiązkowe.

Pola wypełnione błędnie zostaną oznaczone czerwonym kolorem.

Pobierz listę standardów obowiązującą podczas warsztatów.

Dane personalne
Imię *
Nazwisko *
Wiek *
Miasto zamieszkania *
Pozostałe informacje
Imię i nazwisko opiekuna
Dotyczy osób niepełnoletnich
Telefon *
E-mail *
Klasa *
Uwagi
Nocleg i wyżywienie * Opcja dodatkowo płatna: 600 zł
Akredytacja w klasach instrumentalno- wokalnych * Opcja dodatkowo płatna: 750 zł
Oświadczenia
Obowiązek informacyjny * Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana iż:
  • 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w imprezie "Puławskie Lato Bluesowe - XVII letnie warsztaty bluesowe" jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK.
  • 2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na iod@domchemika.pl lub adres POK podany w pkt.1.
  • 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a).
  • 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika (rodzica/opiekuna uczestnika), dane kontaktowe oraz wizerunek uczestnika.
  • 5. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom-podmiotom z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  • 7. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną POK. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
  • 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
  • 9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Dane osobowe * Wyrażm zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w związku z uczestnictwem moim/mojego dziecka w imprezie "Puławskie Lato Bluesowe - XVII letnie warsztaty bluesowe"
Przetwarzanie wizerunku Wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystywanie mojego wizerunku podczas zajęć organizowanych w trakcie imprezy "Puławskie Lato Bluesowe - XVII letnie warsztaty bluesowe". Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się publikowanie filmów i zdjęć wykonanych podczas Warsztatów na stronie internetowej oraz na profilach portali społecznościowych zarządzanych przez administratora – POK Dom Chemika.
Regulamin * Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem imprezy "Puławskie Lato Bluesowe - XVII letnie warsztaty bluesowe" i akceptuję jego postanowienia. Pobierz regulamin